Skip to content
Producent droogbloemen / import gedroogde producten | Alleen zakelijke markt

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Koos Lamboo dried & deco VOF statutair gevestigd te Lisse, kantoorhoudende te Lisse aan de 2e Poellaan 6, 2161 CJ Lisse, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rijnland onder nr.28078746

Artikel 1. Definities

Koos Lamboo dried & deco VOF “Koos Lamboo dried & deco”:

  • Afnemer: Iedere natuurlijk of rechtspersoon aan wie Koos Lamboo dried & deco goederen of Diensten verkoopt en levert en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen;
  • Producten: Alle ter uitvoering van een Overeenkomst door Koos Lamboo dried & deco (af)geleverde of (af) te leveren zaken en alle resultaten van Diensten;
  • Diensten: Alle werkzaamheden (in welke vorm en hoegenaamd ook) die Koos Lamboo dried & deco voor of ten behoeve van Afnemer verricht, al dan niet in samenhang met (af) levering van Producten;
  • Overeenkomst: Iedere Overeenkomst die met Afnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop of nadere afspraak, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die Overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1  Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, orders, en/of Overeenkomsten betreffende de verkoop en levering van Producten en/of het verrichten van Diensten en de uitvoering daarvan door Koos Lamboo dried & deco.

2.2 Afwijkingen van of aanvullingen op deze verkoop- en leveringsvoorwaarden behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Koos Lamboo dried & deco. Wanneer een wijziging en/of aanvulling wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt door Koos Lamboo dried & deco van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Indien Afnemer algemene inkoopvoorwaarden hanteert zijn de onderhavige voorwaarden onverkort van toepassing.

2.4 De Afnemer met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere Overeenkomsten tussen hem en Koos Lamboo dried & deco.

2.5 Indien één of meer bedingen uit deze verkoop- en leveringsvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bedingen onverkort van kracht. In geval van nietigheid of vernietiging zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bedingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bedingen in acht wordt genomen.

2.6 In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

2.7 Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden mede begrepen per fax, post, e-mail of ander elektronisch medium.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Koos Lamboo dried & deco behoudt zich het recht voor om een door haar gedaan aanbod binnen twee (2) werkdagen na aanvaarding daarvan te herroepen. Aanvaarding van een door Koos Lamboo dried & deco gedaan aanbod kan slechts geschieden door een schriftelijke mededeling van een daartoe bevoegd persoon.

3.2 Voorts komen Overeenkomsten eerst tot stand nadat een order / opdracht door Koos Lamboo dried & deco schriftelijk is geaccepteerd, danwel, indien dit moment eerder is, zodra Koos Lamboo dried & deco is begonnen met de uitvoering van de order / opdracht van Afnemer.

3.3 Afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, maat – en gewichtsopgaven, prijzen of andere indicaties die Koos Lamboo dried & deco verstrekt in catalogi, circulaires, geautomatiseerde gegevensbestanden, websites, prospectussen, prijscouranten, aanbiedingen, instructieboekjes e.d. binden Koos Lamboo dried & deco niet.

Artikel 4. Prijzen, facturering en betaling

4.1 Alle prijzen zijn in euro (tenzij anders aangegeven) en gelden exclusief omzetbelasting. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden opgegeven of overeengekomen prijzen voor levering EXW (af fabriek) Lisse (loods Koos Lamboo dried & deco) (Incoterms 2010) en zijn exclusief verpakkings- en verzendkosten, exclusief laden en lossen en exclusief omzetbelasting.

4.2 Indien de materiaalprijzen, lonen, vrachten, assurantiepremiën, belastingen, invoerrechten, valutakoersen en dergelijke factoren, die de prijs mede bepalen, na het sluiten van de koop een verhoging ondergaan, is Koos Lamboo dried & deco gerechtigd de koopprijs dienovereenkomstig te verhogen. Koos Lamboo dried & deco is nimmer verplicht aansluitende vervolgopdrachten te accepteren tegen de in voorgaande Overeenkomsten overeengekomen prijs.

4.3 De Afnemer is verplicht het in rekening gebrachte bedrag binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek, korting of verrekening te voldoen, tenzij anders vermeld op de orderbevestiging.

4.4 Klachten over het factuurbedrag dient de Afnemer binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Koos Lamboo dried & deco kenbaar te maken, na ommekomst van welke termijn de Afnemer wordt geacht in te stemmen met het factuurbedrag.

4.5 Ingeval van niet-tijdige betaling is Koos Lamboo dried & deco bevoegd levering van andere door haar aan Afnemer verkochte Producten op te schorten tot het moment waarop Afnemer zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde contractuele rente daaronder begrepen.

4.6 Indien betaling op de 30e dag na de factuurdatum niet is geschied (tenzij anders vermeld op de orderbevestiging), is de Afnemer van rechtswege zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is de Afnemer de wettelijke
handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd alsmede buitengerechtelijke incassokosten ex artikel 6:96 lid 4 BW met een minimum van EUR 500,- (excl. BTW) en – ingeval van een gerechtelijke procedure – tevens gerechtelijke kosten.

4.7 Indien de Afnemer surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of zijn faillissement wordt aangevraagd of beslag wordt gelegd op (een deel van) zijn vermogen, zijn alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5. Zekerheidsstelling

5.1 Koos Lamboo dried & deco is te allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling of voldoende zekerheid tot het nakomen van de betalingsverplichting van de Afnemer, of aanvulling van gestelde zekerheid te verlangen en eerst nadat deze vooruitbetaling is ontvangen of deze zekerheid is gesteld c.q. aangevuld te leveren of met levering(en) voort te gaan. De Afnemer is aansprakelijk voor de door Koos Lamboo dried & deco door deze vertraging te lijden schade.

5.2 Indien de Afnemer niet binnen 14 dagen aan het verzoek van Koos Lamboo dried & deco tot voorafgaande betaling of zekerheidstelling heeft voldaan, is Koos Lamboo dried & deco bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

5.3  Op eerste verzoek zal Afnemer aan Koos Lamboo dried & deco afdoende zekerheid verschaffen voor de gevolgen van de mogelijke niet-aanzuivering van douanedocumenten en het niet ter beschikking stellen van documenten die dienen als bewijs voor het aantonen van een intracommunautaire levering, zoals het verschuldigd worden van invoerrechten en BTW, boetes en renten.

Section 6. Levering en levertijd

6.1 Een overeengekomen (af) levertermijn geldt steeds als streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en vangt aan nadat alle benodigde gegevens voor correcte aflevering in bezit zijn van Koos Lamboo dried & deco.

6.2 Indien Koos Lamboo dried & deco op verzoek van Afnemer voor het vervoer zorg draagt, doet Koos Lamboo dried & deco zulks slechts namens Afnemer en voor diens rekening en risico. Koos Lamboo dried & deco sluit iedere aansprakelijkheid voor
de door haar verrichte werkzaamheden in verband met het vervoer gegeven opdrachten uit. Indien Afnemer geen specifieke instructie heeft gegeven voor de keuze van de vervoerder, is Koos Lamboo dried & deco in deze keuze geheel vrij.

6.3 Afnemer dient zelf voor een transportverzekering zorg te dragen. Deze is nooit bij het vervoer inbegrepen.

6.4 Het aannemen van de zaken door de vervoerder zonder aantekening op vrachtbrief of reçu, geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat was.

6.5 Als Koos Lamboo dried & deco ten behoeve van Afnemer enigerlei douaneformaliteiten of soortgelijke handelingen verricht, verband houdende met de afwikkeling van de koopOvereenkomst, geschieden deze handelingen steeds voor rekening en risico van de Afnemer.

6.6 Afnemer garandeert Koos Lamboo dried & deco dat hij terzake van de invoer of doorvoer van door hem gekochte zaken steeds over de vereiste vergunningen beschikt, en Afnemer vrijwaart Koos Lamboo dried & deco dienaangaande voor alle aanspraken, vorderingen, belastingen of boetes van derden, waaronder begrepen enige nationale of buitenlandse overheid, dan wel enige Europese instantie.

6.7 Overschrijding van een leveringstermijn geeft de Afnemer nooit het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de Overeenkomst of enige andere actie jegens Koos Lamboo dried & deco. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Koos Lamboo dried & deco of haar leidinggevend personeel, of indien de leveringstermijn met meer dan drie weken wordt overschreden. Alsdan heeft de Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

6.8 Deelleveringen zijn te allen tijden toegestaan.

Artikel 7. Niet-inontvangstneming

7.1 Indien is overeengekomen dat er EXW Lisse (loods Koos Lamboo dried & deco) (Incoterms 2010) wordt geleverd, dient Afnemer na totstandkoming van genoemde Overeenkomst de door hem gekochte Producten zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 48 uur door een door of namens hem aangewezen vervoerder in ontvangst te laten nemen.

7.2 Indien Afnemer om welke reden dan ook buiten de wil en macht van Koos Lamboo dried & deco de door Koos Lamboo dried & deco geleverde Producten niet in ontvangst neemt, is hij niettemin gehouden, om de overeengekomen betalingsvoorwaarden na te komen alsof de geleverde Producten wel door hem
waren afgenomen.

7.3 Indien Afnemer de door Koos Lamboo dried & deco geleverde Producten niet in ontvangst neemt, is Koos Lamboo dried & deco gerechtigd deze voor rekening en risico van Afnemer op een door haar gekozen plaats op te slaan. Koos Lamboo dried & deco is niet gehouden om enige schade – bijvoorbeeld doch niet uitsluitend ten gevolge van achteruitgang in kwaliteit of gewicht – in verband met de niet- inontvangstneming van de geleverde Producten aan Afnemer te vergoeden.

Artikel 8. Klachtplicht

8.1 Afnemer is verplicht bij aflevering van de Producten controle op hoeveelheid en aan de buitenkant zichtbare schade aan de Producten uit te voeren. Indien de Producten aan een vervoerder ter beschikking worden gesteld, dient Afnemer deze zaken door een door hem aan te wijzen persoon te laten inspecteren. Als geen persoon is aangewezen, wordt de chauffeur die de Producten namens Afnemer in ontvangst neemt, geacht de zaken namens Afnemer te inspecteren. Geconstateerde gebreken en/of schade dienen onmiddellijk na ontvangst van de zaken op de vrachtbrief vermeld te worden met ondertekening door degene die de zaken in ontvangst heeft genomen.

8.2 Klachten ter zake van hoeveelheid en aan de buitenkant zichtbare schade en/of gebreken dienen door de Afnemer zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 48 uur na levering als bedoeld in artikel 6 schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de hoeveelheden, vermeld op vrachtbrieven, afleveringsbonnen, facturen of dergelijke documenten als juist worden beschouwd en de Producten worden geacht zonder aan de buitenkant zichtbare schade te zijn geleverd. Indien de tekortkomingen in de afgeleverde hoeveelheid minder dan 10% van het totaal bedraagt, is Afnemer gehouden het geleverde volledig te accepteren tegen evenredige vermindering van de koopprijs.

8.3 Klachten ter zake van ten tijde van levering niet-zichtbare schade en/of gebreken, alsmede andere reclames dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 dagen na levering als bedoeld in artikel 6 c.q. nadat eventuele gebreken zijn geconstateerd of redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden door Afnemer bij Koos Lamboo dried & deco schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan Afnemer geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd.

8.4 Te late of op verkeerde wijze bij Koos Lamboo dried ingediende reclames hebben geen rechtsgevolg en ontheffen Koos Lamboo dried & deco van iedere aansprakelijkheid.

8.5 Indien wordt vastgesteld dat de geleverde Producten niet voldoen aan de overeengekomen specificaties, heeft Koos Lamboo dried & deco gedurende een met de oorspronkelijke leveringstermijn overeenkomende termijn gelegenheid tot het vervangen daarvan. De betalingsvoorwaarden zoals neergelegd in artikel 4 blijven onverminderd van kracht.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Koos Lamboo dried & deco aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door de Afnemer geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis of uit onrechtmatige daad. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Koos Lamboo dried & deco wordt gedekt, derhalve tot het bedrag van de door de verzekering van Koos Lamboo dried & deco gedane uitkering.

9.2 Indien de verzekeraar van Lamboo dried & deco om enige reden niet tot uitkering overgaat, danwel de schade niet door verzekering is gedekt, is in alle gevallen de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op de order / opdracht waarbij de schade is
ontstaan.

9.3 Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolgs- en/of indirecte schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Koos Lamboo dried & deco is evenmin aansprakelijk voor schade die kan worden toegerekend aan het handelen of nalaten van de Afnemer of een door de Afnemer ingeschakelde derde.

9.4 In afwijking van voorgaande leden en onverminderd het bepaalde in dit artikel aanvaardt Koos Lamboo dried & deco geen aansprakelijkheid voor overschrijding van leveringstermijnen of voor bedrijfs- en gevolgschade.

9.5 Koos Lamboo dried & deco is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht als bedoeld in dit artikel.

9.6 De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Koos Lamboo dried & deco of haar leidinggevende ondergeschikten.

9.7 Afnemer verplicht zich Koos Lamboo dried & deco te vrijwaren van aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, verband houdende met de door Koos Lamboo dried & deco geleverde zaken, met name uit hoofde van persoonlijk letsel of dood.

9.8 Ingeval van overmacht, zijnde een niet toerekenbare tekortkoming van Koos Lamboo dried & deco in de nakoming van haar verplichtingen, wordt de leveringsverplichting van Koos Lamboo dried & deco opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

9.9 Als overmacht gelden in ieder geval, doch niet uitsluitend, oorlog, oorlogsschade, burgeroorlog, mobilisatie, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, niet tijdige aflevering van de verkochte Producten, daarvoor benodigde grondstoffen en/of hulpmaterialen, onder meer veroorzaakt door weersinvloeden, alles zowel in het bedrijf van Koos Lamboo dried & deco als bij derden van wie Koos Lamboo dried & deco de Producten en/of de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer, en voorts alle overige omstandigheden onafhankelijk van de wil van Koos Lamboo dried & deco, zelfs indien deze tijdens het tot stand komen van de Overeenkomst reeds voorzienbaar waren.

9.10 Indien het nakomen van de Overeenkomst volgens schriftelijke verklaring van Koos Lamboo dried & deco onmogelijk is geworden ten gevolge van de onder 9.9 bedoelde omstandigheden voor een periode van meer dan veertien (14) dagen, heeft elke partij het recht om de Overeenkomst door een uitdrukkelijke en schriftelijke mededeling te ontbinden, zonder rechtelijke tussenkomst.

9.11 In het geval één van de onder 9.9 genoemde gebeurtenissen zich voordoet, is Koos Lamboo dried & deco nimmer tot enige schadevergoeding jegens Afnemer gehouden.

9.12 Indien Koos Lamboo dried & deco bij het intreden van een van de onder 9.9 genoemde omstandigheden al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren, en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

9.13 In alle gevallen waarin Koos Lamboo dried & deco een beroep op het in dit artikel bepaalde doet, kunnen eventuele aangesproken werknemer (s) eveneens een beroep daarop doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer (s) bedongen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Koos Lamboo dried & deco behoudt zich de eigendom voor van alle door Koos Lamboo dried & deco nu en in de toekomst aan de Afnemer (af) geleverde en te leveren goederen totdat alle huidige en toekomstige facturen van Koos Lamboo dried & deco geheel zijn voldaan. Alle bij Afnemer aanwezige zaken, geleverd door Koos Lamboo dried & deco, worden mitsdien geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen. Indien Koos Lamboo dried & deco in het kader van de Overeenkomst ten behoeve van de Afnemer door de Afnemer te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de Afnemer ook deze vorderingen van Koos Lamboo dried & deco geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Koos Lamboo dried & deco tegen de Afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de Afnemer in één of meer van zijn verplichtingen uit de hiervoor bedoelde Overeenkomst jegens Koos Lamboo dried & deco.

10.2 Indien de Afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens Koos Lamboo dried & deco tekortschiet of Koos Lamboo dried & deco goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Koos Lamboo dried & deco gerechtigd om eigenmachtig, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige aansprakelijkheid jegens de Afnemer, de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde goederen terug te nemen. Alle kosten die daarmee verband houden komen voor rekening van de Afnemer.

Artikel 11. Intellectueel eigendomsrecht

11.1 Het is de Afnemer verboden inbreuk te maken op enig intellectueel eigendomsrecht dat bij Koos Lamboo dried & deco of haar leveranciers rust, ter zake de door Koos Lamboo dried & deco getoonde en/of bemonsterde en/of geleverde Producten en daaraan verbonden beschrijvingen, ontwerpen, modellen, tekeningen, specificaties etc.

11.2 Bij overtreding van het in lid 1 bepaalde zal de Afnemer zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist een boete van € 150.000,- euro verschuldigd zijn, te vermeerderen met EUR 500,- per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd en naast het recht van Koos Lamboo dried & deco tot het vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering op eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten.

Artikel 12. Ontbinding

12.1 Koos Lamboo dried & deco is gerechtigd de Overeenkomst met de Afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien een Overeenkomst met haar toeleverancier of opdrachtgever bij overmacht wordt ontbonden waardoor de Overeenkomst niet door haar of haar toeleverancier dan wel opdrachtgever kan worden uitgevoerd. In dat geval is Koos Lamboo dried & deco slechts gehouden tot vergoeding dan wel creditering van de door haar in rekening gebrachte verkoopprijs onder teruggave door de Afnemer van het aan haar uit hoofde van die overeenkomt reeds geleverd.

Artikel 13. Toepasselijk recht

13.1 Op alle aanbiedingen en Overeenkomsten met Koos Lamboo dried & deco gesloten, en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.

13.2 De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopOvereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens koopverdrag) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14 Jurisdictie

14.1 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan zullen bij uitsluiting ter beslechting worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

Deze voorwaarden zijn op 4 februari 2015 gedeponeerd bij de rechtbank Rotterdam onder akte nummer 12/2015.

Back To Top