Skip to content
Producent droogbloemen / import gedroogde producten | Alleen zakelijke markt

PRIVACYVERKLARING

1. Waarom deze privacyverklaring?

Als Lamboo dried & deco vinden wij de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of persoonlijke emailadres, financiële gegevens, maar ook het IP-adres van uw computer.

Het verwerken van persoonsgegevens betreft alle handelingen die wij kunnen uitvoeren met uw persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. Dit is dus een heel ruim begrip.

Handelingen die er in ieder geval onder vallen, zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

2. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
a) Het sturen van aanbiedingen en informatie.
b) Het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten.
c) Het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen.
d) Het verzorgen van transport.
e) Het onderhouden van contacten met klanten.
f) Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3. Welke gegevens verwerken wij van u?

Lamboo dried & deco verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

a) Naam, bedrijfsnaam, rechtsvorm, adres, woonplaats, postcode, land
b) Telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, IP-adres
c) Financiële gegevens: BTW-nummer, KvK-nummer, bankrekeningnummer
d) Soort bedrijf: picks, bunches, retail, preserved
e) Klantnummer

4. Aan wie verstrekken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in principe alleen voor de eigen bedrijfsvoering en (de uitvoering van) de overeenkomst. Het kan in sommige gevallen nodig zijn om uw gegevens door te geven aan andere partijen:
a) Ingeschakelde verwerkers
b) Externe adviseurs
c) Externe (financiële) dienstverleners
d) Belastingdienst
e) Toezichthoudende autoriteiten

Met partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken (de zgn. ‘verwerkers’), sluiten wij (voor zover dit nodig is) verwerkingsovereenkomsten. Dit doen we zodat wanneer wij gegevens aan hen verstrekken, goed is vastgelegd dat zij deze gegevens ook goed beveiligen en zij tijdig melding bij ons moeten doen bij een (vermoeden van een) datalek.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Bij het bewaren van persoonsgegevens is ons uitgangspunt dat wij gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerkt hebben. Voor zover die er zijn nemen wij de wettelijke bewaartermijnen in acht. Gegevens kunnen door ons langer bewaard worden wanneer wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (bijvoorbeeld wanneer er een juridische procedure loopt of is aangekondigd en wij ons moeten kunnen verweren).

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lamboo dried & deco gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

7. Nieuwsbrief

Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze klanten en aan geïnteresseerden. Alleen bestaande klanten of mensen die aan hebben gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen sturen wij deze nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct af kan melden. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van de mailing.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lamboo dried & deco. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lamboodrieddeco.com. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om adequate identificatie.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lamboo dried & deco neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@lamboodrieddeco.com.

10. Geldigheid

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen via mail en/of berichtgeving op de website.

 

Deze privacyverklaring dateert van 25 mei 2018

Back To Top